Centrum Społeczności
Advertisement

Kategoria jest narzędziem nawigacyjnym używane w MediaWiki do grupowania podobnych stron i strukturyzowania wiki, ułatwiając jej przeglądanie i używanie. Mogą być używane do grupowania nie tylko artykułów, ale także szablonów, obrazów, a nawet użytkowników.

Kategorie można znaleźć w nagłówku artykułu i na dole strony.

Dlaczego kategorie są ważne?[]

Kategorie są podstawowym narzędziem strukturyzacji wiki. Pomagają organizować zawartość, nawigować po stronach i znajdować powiązane treści. W idealnej sytuacji każda strona wiki powinna należeć do co najmniej jednej kategorii.

Same kategorie mogą być kategoryzowane w ramach innych kategorii, co pozwala na stworzenie drzewa powiązanych ze sobą kategorii, które znacznie ułatwia eksplorację wiki.

Na przykład: Czytelnik przegląda wiki serialu telewizyjnego i otwiera stronę na temat protagonisty Edwarda. Jest ona skategoryzowana jako jedna z Głównych postaci. Czytelnik może otworzyć tę kategorię, a następnie przejść do kategorii wyższego poziomu Postacie, aby zbadać Postacie drugoplanowe lub Postacie według sezonu. Kategoria "Postacie" działa jak pień drzewa kategorii, od którego odchodzą inne kategorie. Bez kategorii czytelnik musiałby znać konkretne imię postaci, aby znaleźć artykuł na jej temat.

Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto używać kategorii: kategoryzacja jest niezbędna do poprawnego działania różnych funkcji Fandomu, w tym:

 • rozszerzenie DynamicPageList, które generuje listy z uwzględnieniem kategorii;
 • Moduł powiązanych stron wyświetla propozycje na podstawie kategorii;
 • Wiele funkcji botów filtruje strony według kategorii;

Bez kategorii po prostu nie będą działać.

Jak dodać kategorię?[]

Aby dodać kategorię, zacznij od przejścia do strony, którą chcesz skategoryzować. Następnie użyj modułu kategorii na dole strony lub edytora, aby dodać swoją kategorię.

Korzystając z modułu kategorii[]

Category Module

Lista kategorii pod artykułem wraz z przyciskiem "Dodaj kategorię"

Moduł kategorii, jeśli jest włączony, pozwala na dodawanie kategorii bez otwierania edytora. Wystarczy przewinąć stronę w dół i:

 • Kliknąć przycisk Dodaj kategorię i zacząć wpisywać nazwę kategorii.
 • Możesz użyć już istniejącej kategorii (sugestie pojawią się podczas wpisywania) lub dodać nową.
 • Gdy skończysz, kliknij Zapisz, a kategoria pojawi się w artykule.

Jeśli nie korzystasz z modułu, możesz go wyłączyć w preferencjach:

 • kliknij zakładkę Edycja;
 • zaznacz pole obok Wyłącz dodawanie kategorii;
 • zapisz swoje preferencje;

Podczas edycji[]

VisualEditor categorization

Opcje kategorii w VisualEditorze

Istnieją różne sposoby dodawania kategorii podczas edycji wiki, w zależności od używanego edytora.

 • W edytorze źródłowym (niezależnie od wersji) wystarczy dodać link do kategorii: [[Kategoria:Pomoc]] doda stronę do kategorii Pomoc.
 • W edytorze wizualnym kliknij przycisk Kategorie w menu rozwijanym po prawej stronie. Otworzy to okno dialogowego kategorii, które pozwala edytować kategorie, dodawać nowe i opcjonalnie dostosowywać sposób sortowania artykułu.

Aby zatwierdzić zmiany, zapisz stronę.

Jak sortować artykuły w kategoriach?[]

Klikając ikonę edycji obok nazw kategorii, można zdefiniować "klucz sortowania" dla tej kategorii. Ten klucz sortowania określa, w którym miejscu artykuł pojawia się na liście stron kategorii. Domyślnie kategoryzacja następuje alfabetycznie, zgodnie z tytułem.

 • Przykładowo, jeżeli dodamy artykuł Jan Kowalski do kategorii [[Kategoria:Postacie]], zostanie on automatycznie sklasyfikowany pod literą J. Aby dostosować sortowanie, by artykuły były ułożone według nazwiska, możesz użyć [[Kategoria:Postacie|Kowalski, Jan]]
 • Jeśli artykuł Postacie jest wprowadzeniem do kategorii Postacie, wstaw puste miejsce (spacej) lub '* (gwiazdkę) w miejsce Kowalski, Jan z poprzedniego przykładu, aby wymusić wyświetlanie artykułu na górze strony.
 • Jeśli artykuł należy do wielu kategorii, możesz użyć frazy {{DEFAULTSORT:Kowalski, Jan}} podczas edycji w edytorze źródłowym, aby posortować artykuł we wszystkich kategoriach w ten sam sposób. Pozwoli to uniknąć konieczności edytowania parametrów każdej kategorii z osobna.
Kolejność sortowania znaków najczęściej używanych znaków, malejąco
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_'
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
¡¢£¤¥¦§¨©ª«­®¯°±²³´µ•¸¹º»¼½¾¿
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋ
ŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſ
ǺǻǼǽǾǿ΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐ
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰ
αβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώ

Linki do kategorii[]

Jeżeli chcesz zalinkować do danej kategorii bez umieszczania bieżącej strony w tej kategorii, poprzedź nazwę dwukropkiem. Przykładowo, jeżeli chcesz zalinkować do Kategorii:Pomoc, użyj frazy: [[:Kategoria:Pomoc]]

Jak używać stron kategorii?[]

Categorical Pseudo-existence

Widok kategorii, w której znajdują się artykuły, ale nie została utworzona strona kategorii

Jak tylko dodasz kategorię do strony, pojawi się ona na stronie Specjalna:Kategorie. Możesz przejść na stronę kategorii, klikając link kategorii lub wpisując jej adres w przeglądarce.

Strona kategorii musi jednak zostać utworzona, aby mogła być częścią drzewa kategorii, być dostępna do wyboru w edytorze mobilnej strony głównej i być sugerowana podczas edycji.

Aby to zrobić, należy utworzyć stronę kategorii.

Tworzenie strony kategorii[]

Możesz utworzyć kategorie z wyprzedzeniem, tworząc nową stronę pod żądaną nazwą kategorii (Kategoria:Nazwa docelowa) w dowolnym z dowolnym dostępnym edytorze lub dodając kategorię do strony, a następnie klikając link kategorii. Listę wszystkich brakujących kategorii dla każdej wiki możesz znaleźć na stronie Specjalna:Potrzebne kategorie.

Strony kategorii są tworzone jak każda inna strona na wiki i kategoryzowane w ten sam sposób.

Na przykład, jeśli twoja wiki dotyczy uniwersum Marvela i chcesz utworzyć kategorię poświęconą Superbohaterkom w kinowym uniwersum Marvela (aka Ziemia-199999), możesz utworzyć kategorię "Superbohaterki (Ziemia-199999)" w ten sposób:

'''Superbohaterki z Ziemi-199999''' pochodziły z każdej części tej Ziemi, wykazując szeroki zakres mocy, zarówno meta-ludzkich, jak i śmiertelnych. Ta kategoria gromadzi strony wiki poświęcone im, a także wiele zdjęć i filmów przedstawiających ich wyczyny. [[Category:Earth-199999]]

Po opublikowaniu kategoria pojawi się w kategorii Earth-199999, jak również będzie mogła być wykorzystywana przez inne funkcje Fandomu.

UWAGA: Zauważ, że opis kategorii nie jest niezbędny. Jednakże dodanie krótkiego podsumowania kategorii wpływa korzysttnie SEO wiki.

Usuwanie kategorii[]

Kategorie można usunąć z poziomu rozwijanego menu obok przycisku "Edytuj", podobnie jak każdą inną stronę. Należy jednak pamiętać, że usunięcie kategorii nie usuwa jej ze stron w niej zawartych. Musisz usunąć je ręcznie, przed lub po usunięciu kategorii.

Tak długo, jak pojedyncza strona pozostaje w kategorii, będzie ona wymieniona na Specjalna:Potrzebne kategorie.

Jaki jest układ strony kategorii?[]

Istnieje kilka sposobów wyświetlania kategorii. Anonimowi lub wylogowani użytkownicy zobaczą tylko dynamiczny, domyślny układ kategorii, podczas gdy zarejestrowani użytkownicy mogą przełączać się między nimi i wybrać domyślny.

Aby zmienić preferowany układ poprzez preferencje:

 • Otwórz zakładkę Moje informacje.
 • Przewiń w dół do sekcji Wygląd.
 • Użyj listy rozwijanej obok opcji Układ strony kategorii, aby wybrać preferowany układ.
 • Zapisz zmiany w preferencjach.

Możesz także przełączać się między opcjami układu za pomocą przycisków układu w prawym górnym rogu strony kategorii.

Należy pamiętać, że opcje wyświetlania kategorii nie wpływają na zawartość samej strony kategorii, a jedynie na sposób wyświetlania stron wymienionych w kategorii. Zawartość kategorii (opis, obrazy itp.) będzie zawsze wyświetlana jako pierwsza.

Dynamiczne kategorie[]

Jest to domyślny układ dla anonimowych i wylogowanych użytkowników.

Na początku strony kategorii w dynamicznym układzie znajduje się podsumowanie kategorii, jak również licznik wyświetlający liczbę wszystkich stron w danej kategorii, włącznie z jej podkategoriami.

Poniżej znajduje się lista maksymalnie 200 elementów, zawierająca zarówno podkategorie, jak również strony dodane do kategorii. Elementy są uporządkowane alfabetycznie według ustalonego klucza sortowania. Lista jest podzielona na dwie kolumny. W miarę możliwości, każdy wpis posiada towarzyszący obraz reprezentujący odpowiednią stronę lub podkategorię.

Powyżej listy znajduje się seria linków, które umożliwiają odwiedzającemu filtrowanie zawartości listy za pomocą liter alfabetu. Dzięki tym linkom, użytkownik może szybko przemieszczać się do interesujących go liter. Dodatkowo, pod listą znajdują się przyciski "Następny" i "Poprzedni", które ułatwiają nawigację po liście, gdy liczba elementów przekracza 200 elementów.

Klasyczne kategorie[]

Na samej górze strony kategorii znajduje się podsumowanie, które dostarcza ogólnego przeglądu tej kategorii.

Kolejną sekcją jest lista podkategorii. W przypadku włączonego rozszerzenia CategoryTree (domyślnie włączone), lista podkategorii zostanie wyświetlona w formie drzewa kategorii, co umożliwia lepsze zrozumienie hierarchii kategorii, zamiast standardowego linku do strony kategorii.

Następnym elementem strony kategorii w klasycznym układzie, lista stron przypisanych do danej kategorii. Lista ta jest podobna w układzie do wcześniej opisanej listy podkategorii. W tej sekcji również znajduje się informacja o łącznej liczbie elementów na liście.

Obie listy (podkategorii oraz stron) mogą być podzielone na maksymalnie trzy kolumny, aby pomieścić więcej elementów na stronie. Wszystkie elementy listy są uporządkowane alfabetycznie według ustalonego klucza sortowania. Jeśli w danej liście brak elementów do wyświetlenia, sama sekcja nie zostanie pokazana. W przypadku, gdy lista zawiera więcej niż 200 pozycji, dodane zostaną łącza umożliwiające nawigację między stronami listy (następne/poprzednie) zarówno na górze, jak i na dole listy.

Ukrywanie kategorii[]

Kategorie mogą być ukryte. Oznacza to, że nie będą one widoczne na stronach zawierających te kategorii, jeśli użytkownik nie zaznaczy Pokazuj ukrytte kategorie w sekcji "Wygląd" preferencji. Odbywa się to poprzez umieszczenie magicznego słowa __HIDDENCAT__ na stronie kategorii. Spowoduje to również umieszczenie kategorii w Kategoria:Ukryte kategorie.

Zobacz też[]

Dalsze wsparcie

Szukasz dalszego wsparcia lub masz pytanie? Sprawdź poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej.

Advertisement